print

פסיכואקטואליה - יולי 2018

  • למה נשירה? גבריאל דהאן

  • פסיכולוגים יוצרים ראיון עם פרופ' עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי על ספרם "ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל" / צילה טנא

  • פינת ההורות מעמד חברתי-כלכלי השפעתו על ההורות וכמנבא את הישגי הילד והמתבגר / איריס ברנט

  • משולחנה של ועדת האתיקה -יולי 2018 -סוגיות מקצועיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים