Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 68 Previous Page
Page Background

אקטואליה

פסיכו

מופץ חינם לחברי הפ"י

|

ש"ח

50

מחיר חוברת

רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

חברה באיגוד הבינלאומי למדע הפסיכולוגיה

|

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

אוקטובר

2016

הדרכת הורים אינטרנטית בישראל -

חיים עמית

הייתכן?

25

20

פסיכותרפיה מבוססת זן -

מתן הולנד

גשר בין מזרח ומערב

חיים בצל סרטן שד גרורתי:

מירי נהרי

היבטים נפשיים-חברתיים

״

מפות לשיחות כישלון

״ ״

בן לו היה לי...

״

רזי שחר

עם זוגות החווים קשיי פוריות

31

הגישה הטיפולית

לכבד את המציאות הפנימית

בסיפור "מעשה בבן מלך שנפל לשיגעון"

יוסי לב

לרבי נחמן מברסלב

36

44

מבט וכיוונים נוספים

56

פסיכולוגים יוצרים

ראיון עם חני בירן

צילה טנא