print

הנחיות

  • הודעות מטפל ע"פ חוק כלי ירייה , התש"ט-1949-רענון מידע ודגשים

  • עיסוק בפסיכותרפיה על-ידי פסיכולוג מומחה

  • הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

    הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

  • המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית

    המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית