print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • הפינה המשפטית - גליון יולי 2020- עוד ברוך אברהמי - משפט ופסיכולוגיה למען חיים עם משמעות

  • הפינה המשפטית - תרשומת אישית של פסיכולוג שאלות ותשובות ככלי עזר לעבודת הפסיכולוג / עוד ברוך אברהמי

  • הפינה המשפטית החיסיון הפסיכולוגי לאן? בעקבות פסק דין חדש של בגץ/ עוד ברוך אברהמי

  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2019- סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה

1 2 3 4 5 6 7 8