print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • משולחנה של ועדת האתיקה -יולי 2018 -סוגיות מקצועיות אתיות בעבודת הפסיכולוג עם מתבגרים

  • פינת ההורות מעמד חברתי-כלכלי השפעתו על ההורות וכמנבא את הישגי הילד והמתבגר / איריס ברנט

  • פסיכולוגים יוצרים ראיון עם פרופ' עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי על ספרם "ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל" / צילה טנא

  • הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה יולי 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11