print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

  • הערכות פסיכולוגיות בתיקי משמורת ילדים

  • הדרכים לקבל טיפול פסיכולוגי בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה

  • חיוב בן הזוג בעת פרידה או בעת גירושים במתן טיפול וסיוע פסיכולוגי

  • אחריות מקצועית של הפסיכולוג וחוסר אחריות מקצועית של הגוף בו הוא עובד