print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

4.     גב' לימור מאירוביץ

   

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]

 

  • קוד האתיקה

  • משולחנה של ועדת אתיקה- ינואר 2021- אתיקה ומעורבות פוליטית של פסיכולוגים

  • קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2020 - קווים מנחים ודילמות אתיות בעבודת הפסיכולוג בתקופת הקורונה

1 2 3 4 5 6