print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

4.     גב' לימור מאירוביץ

   

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]

 

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - אפריל 2016

  • משולחנה של ועדת האתיקה מיומנות מקצועית והצגה עצמית - פסיכואקטואליה אוקטובר 2015

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2015 -“לאחר מות...”: שמירת רשומות והעברת מידע במקרים של פטירת פסיכולוג מטפל ופטירת מטופל

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - ינואר 2015 - הפניית לקוחות ממסגרת ציבורית למסגרת פרטית

1 2 3 4 5 6 7