print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     ד"ר אורלי קמפף-שרף

5.     גב' לימור מאירוביץ

6.     מר רימון לביא

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • משולחנה של ועדת האתיקה מיומנות מקצועית והצגה עצמית - פסיכואקטואליה אוקטובר 2015

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2015 -“לאחר מות...”: שמירת רשומות והעברת מידע במקרים של פטירת פסיכולוג מטפל ופטירת מטופל

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - ינואר 2015 - הפניית לקוחות ממסגרת ציבורית למסגרת פרטית

1 2 3 4 5 6 7