print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     ד"ר אורלי קמפף-שרף

5.     גב' לימור מאירוביץ

6.     מר רימון לביא

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2019- סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - אפריל 2016

  • משולחנה של ועדת האתיקה- אוקטובר 2018- סוגיות אתיות באבחון והערכה

  • משולחנה של ועדת האתיקה- ינואר 2016: סיכום פעילות ועדת האתיקה לשנת 2015

1 2 3 4 5 6 7