print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     ד"ר אורלי קמפף-שרף

5.     גב' לימור מאירוביץ

6.     גב' אולגה בס לינצ'וק

7.     מר רימון לביא

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

  • מסירת מידע פסיכולוגי אודות מטופלים ולקוחות אחרים המועמדים לתפקידים בשירות המדינה

  • מי ועל פי מה מוסמך להחליט על טיפול פסיכולוגי לקטין?

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

2 3 4 5 6 7 8