print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

 

חברי ועדת אתיקה:

 

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

3.     גב' לימור מאירוביץ

4.     גב' רחלי סירקיס

   

פניות לוועדת אתיקה:  [email protected]

 

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה אוקטובר 2016 - הסכמת הורים פרודים או גרושים לגבי התערבות פסיכולוגית בילדם הקטין

  • משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה - אפריל 2016

  • משולחנה של ועדת האתיקה מיומנות מקצועית והצגה עצמית - פסיכואקטואליה אוקטובר 2015

  • מי ועל פי מה מוסמך להחליט על טיפול פסיכולוגי לקטין?

2 3 4 5 6 7 8