print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

 

חברי ועדת אתיקה:

 

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

3.     גב' לימור מאירוביץ

  

פניות לוועדת אתיקה:  [email protected]

 

  • משולחנה של ועדת האתיקה - אפריל 2017 -סיכום פעילות ועדת אתיקה לשנת 2016

  • קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2020 - קווים מנחים ודילמות אתיות בעבודת הפסיכולוג בתקופת הקורונה

  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

1 2 3 4 5 6 7