print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף - יו"ר

2.     ד"ר מיכה וייס

4.     גב' לימור מאירוביץ

   

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]

 

  • מסירת מידע פסיכולוגי אודות מטופלים ולקוחות אחרים המועמדים לתפקידים בשירות המדינה

  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • נייר עמדה בנושא טיפולי המרה

1 2 3 4 5 6 7