print

אתיקה מקצועית

ועדת האתיקה

חברי ועדת אתיקה:

1.     גב' יונת בורנשטיין בר-יוסף- יו"ר

2.     גב' שלומית בן-משה

3.     ד"ר מיכה וייס

4.     ד"ר אורלי קמפף-שרף

5.     גב' לימור מאירוביץ

6.     מר רימון לביא

 

פניות לוועדת אתיקה: [email protected]
  • קוד האתיקה

  • קורס אקדמי אינטרנטי (חינמי) בביואתיקה

  • משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2020 - קווים מנחים ודילמות אתיות בעבודת הפסיכולוג בתקופת הקורונה

  • משולחנה של ועדת האתיקה-ינואר 2020- סיכום פעילות ועדת האתיקה בשנים 2017-2019

1 2 3 4 5 6