Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 68 Previous Page
Page Background

בית הספר לפסיכותרפיה

של מכון מגיד

החלה ההרשמה

לתכניות הלימוד לשנת הלימודים תשע״ח

29.5.17

ההרשמה לתכניות מסתיימת בתאריך

ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי

מכון מגיד

מ י ס ו ד ה ש ל ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם

[email protected]

| 02-5422000

* או

3070

טלפון

|

www.magid.huji.ac.il

ט.ל.ח

|

מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים

2017

שנת הלימודים נפתחת באוקטובר

|

בכל שנה ניתנות מלגות לימודים למועמדים מצטיינים במסלולי הלימוד השונים

מחזור ט’ בתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית

8:30-14:00

הלימודים מתקיימים בתל אביב, בימי שישי בין השעות

התכנית עוקבת אחרי התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית, מפרויד ועד לזרם ההתייחסותי, ובוחנת את תרגומה של

חשיבה זו לתהליך הטיפולי ולנוכחות המטפל.

לפסיכיאטרים - מומחים ומתמחים, פסיכולוגים - מומחים ומתמחים, עובדים סוציאליים, מטפלים

התכנית מיועדת

בהבעה ויצירה וקרימינולוגים קליניים. כל הפונים צריכים להיות בעלי תואר שני במגמה טיפולית, עם ניסיון בעבודה

טיפולית ולאחר שעברו טיפול נפשי אישי בגישה דינאמית.

מחזור ד’ במסלול ללימודים מתקדמים ’לקרוא את ביון’

10:30-14:00

הלימודים מתקיימים בתל-אביב, בימי שישי בין השעות

מסלול זה מהווה הזמנה לקריאה משותפת בכתביו של הפסיכואנליטיקאי ווילפרד ר. ביון. רוח הלמידה תהיה קריאה

קרובה ופרשנית בכתבים הנבחרים תוך בניית מרחב לחשיבה הממשיכה את הכתוב ומוסיפה עליו. בכך נקיים, הלכה

למעשה, בית מדרש ’ביוניאני’, המשלב בין פרשנויות אישיות, רעננות, ייחודיות ואקטואליות למשתתפים בלמידה, לבין

היפתחות לריבוי נקודות המבט, והבנה מורכבת ורב ממדית של המציאות.

לבוגרי בתי ספר לפסיכותרפיה בגישה פסיכו-דינאמית או למטפלים בעלי ניסיון קליני של חמש

המסלול מיועד

שנים.

השתלמויות קצרות מועד במגוון תחומים

לכל אורך שנת הלימודים ניתן להצטרף להשתלמויות קצרות-מועד ולקורסי-העשרה במגוון רחב של תחומים,

כמו למשל: הטיפולבילדים ובנוערעלפי פסיכולוגיתהעצמי, הטיפולבטראומהמינית, הטיפולבהתמכרויותמתוךהתבוננות

בקשר גוף-נפש. יש ליצור קשר עם מוקד המידע של בית הספר על מנת לקבל את רשימת ההשתלמויות ואת מועדיהן.

למטפלים העומדים בקריטריוני הקבלה לתכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה בגישה דינאמית.

ההשתלמויות מיועדות

התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה למטפלות במגזר החרדי

9:00-14:30

הלימודים מתקיימים בירושלים, בימי ראשון בין השעות

מטרת התכנית לאפשר למטפלות במגזר החרדי, להתמקצע בתחומן ולהיטיב את כישוריהן. ההכשרה כוללת העמקה

ושכלול של ההבנה התיאורטית, היכולת הקלינית והטכניקה הטיפולית, תוך התייחסות מתמדת להתאמה הנדרשת

לתפיסות העולם ולערכי הדת והאמונה.

למטפלות בעלות תואר שני במגמה טיפולית מהתחומים: פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,

התכנית מיועדת

הבעה ויצירה וקרימינולוגיה. עם ניסיון בעבודה טיפולית ולאחר שעברו טיפול נפשי אישי בגישה דינאמית.